«Google» wagt tygşytlaýjy usullardan birini hödürledi: URL salgysynda doc.new

30.12.2020

Bir ýyl mundan ozal «Google» wagt tygşytlaýjy usullardan birini hödürledi: URL salgysynda doc.new ýazmak bilen täze «Google» resminamasyny döredip bilersiňiz. Şeýle hem bu usul bilen täze elektron tablisalary, senenama wakalary we beýleki «Google» meseleleri işläp bilersiňiz. Indi «Google» bu kiçi amalyny internediň beýleki bölegine elýeterli edýär.

Bu «.new» domeniň daşyna çykan onlarçadan diňe bir bölegi bolup durýar. Internediň galan bölegi üçin bu domeniň açyljak wagty çalt ýakynlaşýar. Söwda belgilerň eýeleri indiki ýylyň 14-nji ýanwaryna çenli söwda belgileriniň atlaryny hasaba goýup bilerler. Dekabr aýynyň 2-den başlap, «Google» çäkli hasaba alyş döwri üçin öz «.new» domenini almak üçin islendik adama ýüz tutup biler.
Ýer almak barada aýdylanda, täze domenleri gözlemek gaty çylşyrymly bolar. Ýokarda belläp geçişimiz ýaly, «Google» eýýäm ilkinji hasaba alyjylary saýlady, meýdany giňeltmezden ozal, 100-e çenli bölek bermäge rugsat berildi. Köpçülik ýüz tutup bilenden soň, «Google» kompaniýanyň web sahypasynda görkezilişi ýaly agzalar «.new» niýetlenen «Internetde hereketler ýa-da döredijilik akymlaryny döretmek» maksatlar üçin ulanjakdygyna göz ýetirjekdigi. Başgaça aýdylanda adamlary täze internet salgysyna ýollamak olara bir ädim tygşytlamalydyr. Ýeke kadadan çykma – ilki bilen giriş sahypasyndan geçmek.

Ilki bilen, «.new» internet saýtlaryň köpelmegi täze gysga ýollary aňladýar. Bu begendirýän waka! Ýöne bu, internediň käbir bölekleriniň nähili hereket etmegine garaşylýandygyna gyzykly üýtgeşmäni görkezýär. Bu ýazda Internet-korporasiýanyň geçiren Atlary we Sanlary bellemek baradaky ýygnagynda, «Google» programma dolandyryjysy Stefani Dýuşeniň belläp geçişi ýaly – “Häzirki wagtda, Biz domenleri adamlary bu statiki sahypalara alyp barýan internede howpsuz girelge hökmünde görýäris”. “Emma, Biz domenleriň has köp iş etmegini isleýärdik”.